ASAMBLEA ORDINARIA DE SOCIOS 2024

Por la presente, se convoca la Asamblea General Ordinaria de Socios de la Coral de Cámara de Navarra-Nafarroako Ganbera Abezbatza (CCN/NGA) que tendrá lugar el próximo 26 de abril de 2023 a las 19:00h en primera convocatoria y a las 19:30h en segunda convocatoria, en la sede de la Coral, sita en la c/ Mayor 50 de Pamplona, de acuerdo con el siguiente orden del día.

1. Lectura y aprobación, si procede, del acta de la sesión anterior

2. Informe del presidente

3. Renovación parcial de la Junta Directiva, en su caso

4. Presentación y aprobación, en su caso, de presupuesto, cuentas y balances de 2023

5. Presentación y aprobación, en su caso, del presupuesto de 2024

6. Aprobación si procede de modificación de los estatutos

7. Presentación de la memoria artística del año 2023

8. Presentación de la actividad artística prevista para el año 2024

9. Ruegos y preguntas

Honen bidez, Nafarroako Ganbera Abezbatzako (CCN/NGA) Bazkideen Ohiko Batzar Orokorrerako deia egiten da. Batzar hori 2023ko apirilaren 26an izango da, 19:00etan lehen deialdian eta 19:30ean bigarren deialdian, Koralaren egoitzan (Kale Nagusia 50, Iruña), hurrengo gai-zerrendaren arabera.

1. Aurreko bilkurako akta irakurtzea eta, hala badagokio, onartzea.
2. Lehendakariaren txostena
3. Zuzendaritza Batzordearen zati bat berritzea, hala badagokio
4. 2023ko aurrekontua, kontuak eta balantzeak aurkeztea eta, hala badagokio, onartzea
5. 2024ko aurrekontua aurkeztea eta, hala badagokio, onartzea
6. Estatutuak aldatzea onartzea, hala badagokio
7. 2023ko memoria artistikoaren aurkezpena
8. 2024rako aurreikusitako jarduera artistikoaren aurkezpena
9. Galde-eskeak

Leave your thought